Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur streeft naar duurzame waardecreatie door Telenet, door de strategie van Telenet te bepalen, een effectief, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in te voeren en de prestaties van Telenet te controleren. Om een duurzame waardecreatie effectief na te streven, hanteert de Raad van Bestuur een inclusieve aanpak die een evenwicht vindt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebbenden, zoals de klanten, de werknemers en in het algemeen de gemeenschap waarin Telenet actief is. Daarnaast adviseert, steunt en controleert de Raad van Bestuur het Senior Leadership Team bij de uitvoering van zijn taken en daagt hij het Senior Leadership Team constructief uit telkens als dat gepast is. De leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar om advies te geven, ook buiten de vergaderingen van de Raad.

 

Telenet heeft gekozen voor een 'one-tier' governancestructuur. De Raad is bijgevolg bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel van Telenet, met uitzondering van aangelegenheden die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene aandeelhoudersvergadering of die in de statuten zijn bepaald. In het bijzonder vertegenwoordigt de Raad van Bestuur Telenet en voert hij de verantwoordelijkheden uit die de wet hem toevertrouwt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het budget, belangrijke commerciële contracten, samenwerkingen en overnames, boekhoudkundige regels, de goedkeuring van de periodieke financiële rapportage, financieringstransacties, het doen van voorstellen aan de algemene aandeelhoudersvergadering en de externe communicatie naar de aandeelhouders en andere belanghebbenden toe. Voor meer details in dit verband wordt verwezen naar het Corporate Governance Charter 2020.

 

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van de Vennootschap het vereist, voldoende regelmatig om zijn taken doeltreffend te kunnen vervullen, en in elk geval ten minste vier keer per jaar. De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten en de bepalingen van het Corporate Governance Charter.

 

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door twee vaste comités: (i) het Audit- en Risicocomité, en (ii) het Remuneratie- en Benoemingscomité. Bovendien kan de Raad op ad hoc basis gespecialiseerde comités oprichten om de Raad van Bestuur te adviseren over te nemen beslissingen, of om de Raad van Bestuur te verzekeren dat bepaalde aangelegenheden naar behoren zijn behandeld en, indien nodig, om specifieke kwesties onder de aandacht van de Raad van Bestuur te brengen. Het bestaan van de comités doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel en de comités zijn niet bevoegd om bindende beslissingen te nemen, aangezien de besluitvorming de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur blijft. De comités kunnen evenmin de strategie van Telenet formuleren.

 

In het jaar eindigend op 31 december 2021 vonden zeven geplande en acht niet-geplande vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats.

In principe worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen. De Raad van Bestuur streeft echter naar consensuele beslissingen.

Volgens het Corporate Governance Charter hebben de bestuurders de plicht om de belangen van Telenet boven hun eigen belangen te plaatsen en moeten zij zich onthouden van het stellen van handelingen, het verdedigen van bepaalde posities en het nastreven van bepaalde belangen indien dat strijdig zou zijn, of de indruk zou wekken strijdig te zijn, met de belangen van Telenet. Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing neemt, moeten de bestuurders hun mogelijke persoonlijke belangen terzijde schuiven en zich ervan onthouden zakelijke opportuniteiten voor Telenet aan te wenden voor hun eigen voordeel.

De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht de Raad van Bestuur in kennis te stellen van elk belangenconflict dat naar hun mening hun oordeelsvermogen zou kunnen aantasten. In het bijzonder verklaren de leden van de Raad van Bestuur bij het begin van elke vergadering van de Raad of van een comité of zij belangenconflicten hebben met betrekking tot de agendapunten. Elk lid van de Raad is in het bijzonder waakzaam voor belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen de Vennootschap, haar bestuurders, haar belangrijke of meerderheidsaandeelhouder(s) en andere aandeelhouders.

 

In het geval van een belangenconflict van financiële aard in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt de betrokken bestuurder niet deel aan de beraadslaging en stemming. Iedere onthouding van stemming als gevolg van een belangenconflict zal overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen worden bekendgemaakt. Indien het conflict niet onder het toepassingsgebied van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen valt, zal de Raad van Bestuur, geleid door zijn voorzitter, beslissen welke procedure hij zal volgen om de belangen van de Vennootschap en al haar aandeelhouders te beschermen. In het volgende jaarverslag zal de Raad van Bestuur uitleggen waarom voor deze procedure werd gekozen. In het geval van een wezenlijk belangenconflict zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk mededeling doen van de gevolgde procedure, de belangrijkste overwegingen en de conclusies.

 

In 2021 werd artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tweemaal toegepast. In 2022 werd artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot dusver eenmaal toegepast. Meer informatie is te vinden in sectie 8.5.6 van deze verklaring.

De leden van de Raad behartigen de belangen van alle aandeelhouders op voet van gelijkheid en handelen volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Aangezien de meerderheid van de aandelen van Telenet in handen is van de Liberty Global Group, maakt de Raad van Bestuur weloverwogen gebruik van zijn positie en wijdt hij een bijzondere aandacht aan het voorkomen van belangenconflicten en het respecteren van de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders. Elke voorgestelde transactie of overeenkomst met een verbonden partij die onder het toepassingsgebied valt van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt voorgelegd aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders overeenkomstig dat artikel en wordt pas aangegaan na onderzoek door het comité van onafhankelijke bestuurders bedoeld in artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.