Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie  |  Comités raad van bestuur

Algemeen

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap ende wettelijke verplichtingen terzake, heeft de raad van bestuur de volgende comités opgericht: een Audit- en Risicocomité en een Remuneratie- en Nominatiecomité. Op 31 december 2019 waren de twee comités van de raad van bestuur samengesteld als volgt:

  Audit- en Risicocomité Remuneratie- en nominatiecomité
Bert De Graeve   Voorzitter
Jo Van Biesbroeck Voorzitter Lid
Christiane Franck Lid  
Amy Blair   Lid
Severina Pascu Lid  

(zie ook sectie 8.5 “Raad van bestuur” van het jaarverslag 2019)

Audit- en Risicocomité

De voornaamste taken van het Audit- en Risicocomité bestaan uit het geregeld samenkomen om de raad van bestuur bij te staan en te adviseren met betrekking tot het toezicht op het financiële verslaggevingsproces van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, het toezicht op de effectiviteit van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap, het toezicht op de interne audit en haar effectiviteit, het toezicht op de statutaire audit van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief de opvolging van vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en de beoordeling van en het toezicht op het onafhankelijke karakter van de commissaris, rekening houdend met de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap.

 

Het Audit- en Risicocomité is samengesteld uit drie leden, waaronder twee onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, waarvan er één het voorzitterschap waarneemt. Alle leden zijn niet uitvoerende bestuurders en hebben een ruime ervaring en bekwaamheden in financiële aangelegenheden. De voorzitter van het Audit- en Risicocomité brengt na elke vergadering verslag uit aan de raad van bestuur over de aangelegenheden die besproken werden in het Audit- en Risicocomité en formuleert de aanbevelingen van het Audit- en Risicocomité aan de raad van bestuur voor besluitvorming.

 

De vergaderingen van het Audit- en Risicocomité worden eveneens bijgewoond door de heer André Sarens in zijn hoedanigheid van waarnemer bij de raad van bestuur.

 

De Vennootschap heeft een klokkenluiderprocedure uitgewerkt, die werd onderzocht door het Audit- en Risicocomité en goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze regeling laat werknemers van de Vennootschap toe hun bezorgdheden te uiten over mogelijke onregelmatigheden in accounting, interne controle of auditaangelegenheden en/of inbreuken op de Telenet Gedragscode (Code of Conduct") of andere codes binnen de Vennootschap te melden. Klachten kunnen op een confidentiële wijze gemeld worden via een telefoonlijn of een website. De werknemers kunnen anoniem blijven indien gevraagd. Klachten ontvangen via de telefoonlijn of de website worden behandeld door het compliance team van de Vennootschap in samenspraak met de voorzitter van het Audit- en Risicocomité.

 

De voorzitter van het Audit- en Risicocomité brengt na elke vergadering verslag uit aan de raad van bestuur over de aangelegenheden die besproken werden in het Audit- en Risicocomité en formuleert de aanbevelingen van het Audit- en Risicocomité aan de raad van bestuur voor besluitvorming.

 

Voorzitter:
Jo Van Biesbroeck
 

Leden:
Christiane Franck | Severina Pascu

Remuneratie- en nominatiecomité

De belangrijkste taken van het Remuneratie- en Nominatiecomité omvatten het formuleren van voorstellen aan de raad van bestuur met betrekking tot het remuneratiebeleid van niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerend management (en de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur aan de aandeelhouders moeten worden voorgelegd), de individuele vergoeding en vertrekvergoeding van bestuurders en uitvoerend management, inclusief variabele beloning en prestatiebonussen op lange termijn, al dan niet gerelateerd aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten (en de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur moeten worden ingediend) aan de aandeelhouders indien van toepassing), het aanwervings- en retentiebeleid, de benoeming van de CEO, het assisteren van de CEO bij de benoeming en opvolgingsplanning van het uitvoerend management, het opstellen van het remuneratierapport dat moet worden opgenomen in de corporate governance-verklaring van de raad van bestuur en de presentatie van dit remuneratierapport op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering.

 

Verder omvatten de taken van het Remuneratie- en Nominatiecomité het ontwerpen van een objectieve en professionele (her) benoemingsprocedure voor bestuurders, het periodiek evalueren van de reikwijdte en samenstelling van de raad van bestuur, het zoeken naar potentiële bestuurders en het indienen van hun aanvragen bij de raad van bestuur en het doen van aanbevelingen met betrekking tot kandidaat-bestuurders.

 

Het Comité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders en heeft drie leden. Twee leden zijn onafhankelijke bestuurders van de vennootschap. De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité. De leden van de commissie hebben ruime ervaring met verloningsaangelegenheden, onder meer omdat zij in andere fasen van hun loopbaan leidinggevende functies in grote ondernemingen hebben vervuld.

 

De voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité rapporteert over de aangelegenheden die in het Comité besproken worden na de vergadering aan de raad van bestuur en stelt de aanbevelingen van het Remuneratie- en Nominatiecomité voor aan de raad van bestuur voor besluitvorming.

 

Voorziter:

Bert De Graeve

 

Leden:

Jo Van Biesbroeck | Amy Blair