nl

Juridische informatie

Algemene voorwaarden van Telenet

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.telenet.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Telenet BV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, KBO-nummer 0473.416.418, RPR Antwerpen,afdeling Mechelen.

 

De telecommunicatieactiviteiten van Telenet zijn onderhevig aan een stelsel van goedkeuringen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de toezichthoudende controle-instantie, het BIPT:

 

BIPT, Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel

Herroepingsrecht

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Telenet of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Telenet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om:

 

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Telenet, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger

 

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Telenet of derden, verbindt u zich ertoe Telenet of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Protocollen voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen het BIPT en Telenet

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door het BIPT naar een andere instantie of naar een derde een protocol moet worden opgesteld.

 

Een protocol is noodzakelijk wanneer zowel het BIPT als diegene waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld, elk voor zich de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de uitgewisselde persoonsgegevens.

 

De betrokken partijen beschrijven in het protocol de uitwisseling van de persoonsgegevens. Een protocol is in die zin een transparantiedocument dat aan alle belangstellenden duidelijk maakt welke persoonsgegevens het BIPT uitwisselt met andere verwerkingsverantwoordelijken. 

 

Meer informatie over protocollen vindt u  op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Het BIPT en Telenet hebben de volgende protocollen afgesloten:

 

Cookies

De website van Telenet maakt gebruik van cookies.

IP-adressen

Op de fora wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster (de auteur van de post) weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel daarvan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post uit naam van iemand anders. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dat IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Telenet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Telenet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Links naar de Telenet-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.telenet.be is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet BV. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de website

U hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om games te spelen). De betreding van die delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Als u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen, moet dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim worden gehouden. U moet Telenet BV onmiddellijk inlichten als één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of als u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Telenet BV. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Telenet BV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan Telenet BV uw wachtwoord wijzigen en u aldus de toegang tot de beveiligde delen van haar website weigeren (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen m.b.t. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door het BIPT naar een andere instantie of naar een derde een protocol moet worden opgesteld.

 

Een protocol is noodzakelijk wanneer zowel het BIPT als diegene waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld, elk voor zich de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de uitgewisselde persoonsgegevens.

 

De betrokken partijen beschrijven in het protocol de uitwisseling van de persoonsgegevens. Een protocol is in die zin een transparantiedocument dat aan alle belangstellenden duidelijk maakt welke persoonsgegevens het BIPT uitwisselt met andere verwerkingsverantwoordelijken. 

 

Meer informatie over protocollen vindt u  op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Het BIPT en Telenet hebben de volgende protocollen afgesloten:

Zoek je iets anders?