Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie Comités raad van bestuur

Op initiatief van de voorzitter beoordeelt de Raad van Bestuur ten minste om de drie jaar zijn doeltreffendheid, om mogelijke verbeteringen in zijn eigen prestaties en in zijn interactie met het management tot stand te brengen. In dit verband gaat een bijzondere aandacht uit naar:

  • de omvang, samenstelling en werking van de Raad van Bestuur en zijn comités;
  • de grondigheid waarmee materiële onderwerpen en besluiten worden voorbereid en besproken;
  • de daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder in termen van aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en/of de comités, en de constructieve betrokkenheid bij de beraadslaging en de resoluties;
  • de toepassing van de corporate governance-regels binnen Telenet en haar organen.

 

De evaluatie wordt gewoonlijk uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst, die door alle leden van de Raad moet worden ingevuld. De ingevulde vragenlijsten worden verzameld door de secretaris van de Vennootschap, en de resultaten worden voorgelegd aan het Remuneratie- en Benoemingscomité en aan de Raad van Bestuur. De laatste evaluatie vond plaats in juli 2020 en de Raad van Bestuur van december 2020 heeft de resultaten ervan beoordeeld en besproken.

 

Bovendien past de Raad van Bestuur een transparante procedure toe waarbij aan het eind van het mandaat van elk bestuurslid het Remuneratie- en Benoemingscomité de aanwezigheid van het bestuurslid op de vergaderingen van de Raad en/of de comités, zijn of haar inzet en zijn of haar constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming evalueert. Het comité beoordeelt hierbij tevens of de bijdrage van elk bestuurslid aangepast is aan de veranderende omstandigheden.

 

Eenmaal per jaar maken de niet-uitvoerende bestuurders ook een evaluatie van hun interactie met het Senior Leadership Team, waarbij zij vergaderen in afwezigheid van de uitvoerende bestuurders en het management van de Vennootschap.

 

Gelet op de toenemende impact en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de activiteiten van Telenet, heeft de Raad van Bestuur in 2013 beslist dat de opzet, implementatie en monitoring van het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid van Telenet in de voltallige raad worden besproken en goedgekeurd. De Raad van Bestuur beoordeelt het duurzaamheidsverslag van de Vennootschap, keurt het goed en verzekert dat alle materiële aspecten aan bod komen. Op 27 juli 2021 heeft Telenet het Duurzaamheidsverslag 2020 formeel goedgekeurd. Meer informatie over het Duurzaamheidsprogramma van Telenet vindt u in sectie 7 van dit Financieel Verslag.

 

De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de resultaten van de beoordeling van de prestaties. In voorkomend geval houdt dit in dat nieuwe leden voor benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld bestaande leden niet te herbenoemen of dat alle maatregelen worden genomen die passend worden geacht voor de doeltreffende werking van de Raad.