Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

EERLIJKE BEDRIJFSVOERING

 
 
 
 

Wij verbinden ons ertoe om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren op een eerlijke, verantwoorde en transparante manier. Wij hanteren daarvoor de hoogste standaarden voor corporate governance en werken actief met onze stakeholders samen om aan hun verwachtingen met betrekking tot onze sociale, economische en milieu-impact te beantwoorden.

 
 

Wat wij doen

Wij werken open en transparant, rekening houdend met de verwachtingen van al onze stakeholders op het vlak van de sociale, economische en ecologische impact.

De VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wij omarmen

 
 

1. Onze ecologische voetafdruk beperken

Wij willen Telenet als bedrijf doen groeien maar tegelijk ook onze milieu impact beperken. Wij focussen hierbij op drie grote prioriteiten: energie-efficiëntie verbeteren, uitstoot van broeikasgassen verminderen, het gebruik van materialen beperken en afvalstromen verminderen.  

 
 
 
 

100 %

Telenet gebruikt 100 procent groene stroom in zijn eigen gebouwen.

394

In 2020 vermeden wij meer dan 394 ton afval door gebruikte decoders en modems te recyclen en te herwaarderen.

Elektriciteitsverbruik in onze gebouwen


Telenet gebruikt 100 procent groene stroom in zijn eigen gebouwen. In onze dagelijkse operationele werking, zoeken we steeds naar oplossingen om – waar mogelijk - grijze stroom om te zetten in groene stroom.   

Energie-efficiëntie van onze netwerkinfrastructuur


Wij bereiken belangrijke besparingen door te investeren in onze netwerken en door oude apparatuur te vervangen door efficiëntere toestellen. De energie-efficiëntie van de technische stations van het vaste netwerk van Telenet en van de datacenters van Telenet en BASE wordt permanent gemeten, wat een snellere bijstelling en optimalisatie van de systemen en processen mogelijk maakt.

Energie-efficiëntie van de datacenters


Telenet onderschrijft de Europese gedragscode voor datacenters. Om de  Power Usage Efficiency-waarden te verbeteren, investeren wij in ledtechnologie, alternerende puls voor de klimaatkasten en turbocompressoren voor de koelgroepen. Wij vervangen ook oude koelapparatuur en verhogen het gebruik van het serverpark.

Schone voertuigen & mobiliteitsalternatieven voor bedrijfswagens


Wij stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteitsoplossingen om de koolstofuitstoot van alle personenvoertuigen in het wagenpark te verminderen. Een persoonlijk mobiliteitsplan biedt werknemers flexibiliteit bij het kiezen van mobiliteitsoplossingen. Zo kunnen zij hun bedrijfswagen combineren met een treinpas of kiezen voor een kleinere leasewagen met een lagere CO2-uitstoot of een elektrische auto, met een vergoeding voor het ongebruikte budget. Zij kunnen zelfs volledig afzien van een bedrijfswagen in ruil voor een vergoeding. 
 

In 2020 lanceerden we een nieuw, ambitieus klimaatactieplan om de emissies door mobiele verbranding met 60 procent te verminderen tegen 2030. Het Telenet Move Plan promoot het gebruik van groenere wagens en streeft naar een jaarlijkse vermindering van het aantal gereden kilometers met 5 procent.

Materiaal hergebruiken

 

Een groot deel van de decoders en modems van Telenet wordt gerecycledTelenet werkt samen met de sociale onderneming Vlotter in Boom (Vlaanderen) aan een reverse logistics -oplossing. Wanneer klanten een nieuwe handset kopen in een Telenet of BASE verkooppunt, hebben ze de mogelijkheid om hun oude toestellen in te leveren

Afval correct verwerken


Wij moedigen rationeel papiergebruik in onze kantoren aan en kiezen voor slimme, milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen. Daarnaast opteren wij ook voor digitale oplossingen in de administratie, zoals digitale facturen, electronische maaltijdcheques en loonbrieven. Normaal wordt het afval dat wij zelf produceren gerecycled of definitief verwijderd met energie-recuperatie (bijvoorbeeld door verbranding). Elektronisch afval wordt afzonderlijk verwerkt. waarbij 95 procent van de materialen uit deze toestellen gerecycled wordt tot herbruikbare grondstoffen of energie.

 

Reverse logistics op maat

Telenet recycleert elk jaar meer dan 220.000 decoders en modems die de eindklanten bij de Telenet Centers hebben ingeleverd of die door de technici van Telenet vervangen zijn.
 
Sinds 2007 werken wij samen met het bedrijf Vlotter (IMSIR) in Boom, dat mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt jobkansen aanbiedt.  

 
 
 
 

2. Onze waardeketen op een verantwoordelijke manier beheren

De producten en diensten die wij afnemen van onze leveranciers hebben net zozeer een ethische, ecologische en sociale impact als onze eigen producten en diensten. Wij belonen de leveranciers die streven naar duurzaam ondernemen en stimuleren de anderen om zichzelf op dat vlak te verbeteren.

 
 
 
 

97

In 2020 werd een EcoVadis-risicoanalyse uitgevoerd van 97 leveranciers van Telenet.

70

In 2020 behield Telenet zijn Gold EcoVadis CSR Rating, met een score van 70 punten.

 

 Telenet Leveranciersbeleid


Wij passen een strikt leveranciersbeleid toe dat stevig verankerd zit in ons aankoopbeleid. Wij eisen van onze leveranciers dat zij zich houden aan de Gedragscode voor Leveranciers van Telenet die betrekking heeft op milieunormen, fundamentele mensenrechten, arbeidsomstandigheden,  gezondheid en veiligheid op het werk, en bedrijfsethiek. 

 

Leveranciers stemmen er ook mee in om het Telenet Anti-corruptiebeleid en de Principes rond Verantwoord Inkopen en Supply Chain van onze moedermaatschappij Liberty Global na te leven. Deze beginselen implementeren  internationale arbeidsnormen zoals de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het VN-verdrag inzake mensenrechten, omkoping en corruptie, gezondheid, veiligheid en milieu. Wij moedigen onze leveranciers voortdurend aan om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren door middel van informatie en opleiding.

Meer weten over het Telenet Leveranciersbeleid

Doorlichting van de duurzaamheidsprestaties van leveranciers via EcoVadis

 

 

Samen met onze hoofdaandeelhouder Liberty Global lichten wij jaarlijks de MVO-prestaties van onze leveranciers door op basis van de Dynamische Scorekaart van EcoVadis. De scorekaart beoordeelt de prestaties van leveranciers op basis van eenentwintig indicatoren die betrekking hebben op milieurisico’s, sociale risico’s, ethische risico’s en leveranciersrisico’s. In geval van niet-naleving van de MVO-beginselen helpen wij leveranciers om corrigerende maatregelen te nemen.
 

Meer weten over het Telenet Leveranciersbeleid.

 

 
 
 

3. Goed bestuur en transparante bedrijfsvoering verzekeren

Wij hanteren een reeks interne gedragscodes en externe economische, maatschappelijke en milieucharters, principes en initiatieven. Wij verzekeren de naleving van de mensenrechten in onze volledige waardeketen door onze medewerkers, klanten en leveranciers de hoogste normen op te leggen.

 
 
 
 

Wij passen de UN Global Compact Principes toe en wij omarmen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Stakeholder Engagement Charter

Ons Stakeholder Engagement Charter verzekert
duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders.

Engagement naar externe principes en charters

 

Wij onderschrijven de principes van het United Nations Global Compact als richtlijn voor onze strategie, onze bedrijfscultuuren de duurzaamheid van onze dagelijkse werking. Wij omarmen bovendien ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 17 international overeengekomen doelen voor de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij en economie.     

Engagement naar interne gedragscodes


Wij monitoren alle aspecten van onze werking aan de hand van verscheidene interne gedragscodes. Onze Gedragscode is ondertekend door de Raad van bestuur, het senior leadership en alle Telenet medewerkers. De code omvat een aantal zakelijke beleidsprincipes en heeft betrekking op thema’s als gelijke  kansen, eerlijke mededinging en corruptiebestrijding, vertrouwelijkheid van informatie en bescherming van privacy, correcte boekhouding, belangenconflicten, handel met voorkennis en  zakelijke integriteit, bescherming van veiligheid, gezondheid en milieu, en een regeling voor klokkenluiders.
 
Daarnaast zijn er bijzondere gedragscodes voor corruptiebestrijding en omkoping, mededingingskwesties en privacy waar alle personeelsleden zich aan  moeten houden. Via opleidingen en informatiesessies worden de medewerkers regelmatig op de hoogte gehouden van deze gedragscodes. Inbreuken kunnen anoniem worden gemeld.
 
Het anti-corruptiebeleid van Telenet ligt in lijn met de internationale bepalingen, de Belgische wetgeving en het beleid van Liberty Global. Het anti-corruptiebeleid is goedgekeurd door de Raad van bestuur en het Auditcomité. Het wordt uitgebreid gecommuniceerd  naar alle medewerkers en agenten, aannemers en leveranciers. Het beleid  wordt verder verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden en praktische richtlijnen. Het bevat een verbod op het geven en aannemen  van steekpenningen, een beperking op het geven en aannemen van  geschenken, een aansporing tot het in acht nemen van de geldende wet- en regelgeving, en de verplichting van transparantie over politieke donaties.  

 

Tot slot omschrijft de Mensenrechtenverklaring ons engagement om de hoogste standaarden op het vlak van corporate governance te onderschrijven. Deze verklaring is van toepassing op alle stakeholders, met inbegrip van onze klanten, onze medewerkers, onze partners, onze leveranciers en de lokale gemeenschappen waarin we opereren.  

Stakeholder Engagement Charter


Het Telenet Stakeholder Engagement Charter bevat een aantal principes die ons in staat stellen om op een open en transparante manier duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders uit te bouwen.

Ethische code voor advertenties en promotionele activiteiten


De hoge ethische normen die Telenet zichzelf oplegt, zijn ook van toepassing op zijn advertenties en reclamecampagnes. Telenet handelt volgens de regels van de JEP – de Jury voor Ethische  Praktijken inzake Reclame. De JEP is een zelfdisciplinair orgaan van de  reclamesector in België en waakt over het correcte en eerlijke karakter van reclameboodschappen. De beslissingen van de JEP hebben de waarde van een advies. Deze adviezen worden gepubliceerd op de JEP-website.  Telenet volgt deze adviezen in de mate van het mogelijke op. 

Vrije meningsuiting


Als vooraanstaande aanbieder van internetdiensten hebben wij een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Ons algemene principe: wij beperken die op geen enkele manier, tenzij een gemachtigde autoriteit ons daarom vraagt. Samen met andere Belgische internetproviders sloten wij een protocol af met de Belgische Kansspelcommissie, waarbij wij in samenwerking met de Federale en Regionale Computer Crime Unit maatregelen nemen tegen websites die illegale kansspelen aanbieden. Ook de rechterlijke macht kan ons vorderen om websites te blokkeren die de auteursrechten schenden of illegaal pornografisch materiaal verspreiden.
 
Tot slot zijn wij een vooraanstaand lid van de Belgische vereniging van aanbieders van internetdiensten (ISPA) en volgen wij hun gedragscode om – in samenwerking met Child Focus – kindermisbruik via chattoepassingen en websites te voorkomen en te bestrijden.

 
 
 

Amazing customer experience

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze klanten.

 
 

Goede
werkplek

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze medewerkers.

 
 

Digitale
samenleving

Alles wat je moet weten over ons engagement naar de samenleving en lokale gemeenschappen.

 
 
 
 

Ons Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om  te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.