Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOVERNANCE  

 
 
 
 

Raad van bestuur

Algemeen  |  Diversiteit  |  Biografieën  |  Werking  |  Evaluatie  |  Comités raad van bestuur

Op 31 december 2019 was de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld uit 9 leden. Met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder ("CEO") zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders.

 

Er zijn momenteel drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87§1 (voormalig artikel 526ter) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de statuten van de Vennootschap: (i)  IDw Consult BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert De Graeve), (ii) mevrouw Christiane Franck en (iii) JoVB BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Van Biesbroeck).

 

Deze bestuurders (evenals hun vaste vertegenwoordigers) worden geacht onafhankelijke bestuurders te zijn, aangezien zij allen voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap, de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in artikel 7:87§1 (voormalig artikel 526ter) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

Het mandaat van de heer Charles H. Bracken eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2020. Het mandaat van de heer John Porter eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. Het mandaat van IDw Consult BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert De Graeve), mevrouw Christiane Franck, mevrouw Severina Pascu en mevrouw Amy Blair eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. Het mandaat van JoVB BV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Van Biesbroeck) en de heer Manuel Kohnstamm eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.

 

Op de vergadering van de raad van bestuur van 12 februari 2019 heeft de heer Diederik Karsten aangekondigd ontslag te  nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 februari 2019.

 

Op advies van het Remuneratie- en Nominatiecomité zal de raad van bestuur het volgende voorstel voorleggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders:

 

de (her)benoeming van de heer Charles H. Bracken als bestuurder van de Vennootschap.

 

De heer André Sarens werd benoemd als “waarnemer” bij de raad van bestuur met ingang op de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2012.

 

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximum vier jaar. In principe eindigt het mandaat van de bestuurders op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarop hun mandaat vervalt. De bestuurders zijn herbenoembaar.

 

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij gewone meerderheid bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

 

Als het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kan de raad van bestuur de vacante plaats tijdelijk invullen, in overeenstemming met de regels inzake voordracht. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zullen de aandeelhouders vervolgens beslissen over de definitieve benoeming, in principe voor de resterende looptijd van het mandaat van de bestuurder die vervangen wordt.

 

Uitgezonderd in uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen, zal het mandaat van bestuurders eindigen tijdens de eerste algemene vergadering van aandeelhouders nadat ze de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben.Op 31 december 2019 was de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld als volgt:

Naam Functie Voorgedragen door
Bert De Graeve 
(IDw Consult BVBA)
Bestuurder van vennootschappen Onafhankelijk bestuurder - VZ
Jo Van Biesbroeck
(JoVB BVBA)
Bestuurder van vennootschappen Onafhankelijk bestuurder
Christiane Franck Bestuurder van vennootschappen Onafhankelijk bestuurder
John Porter Chief Executive officer & gedelegeerd bestuurder van Telenet  
Charles H. Bracken Executive Vice President & Chief Financial Officer van Liberty Global Liberty Global Group
Enrique Rodriguez Executive Vice President & Chief Technology Officer van Liberty Global Liberty Global Group
Amy Blair Senior Vice President & Chief People Officer van Liberty Global Liberty Global Group
Manuel Kohnstamm Senior Vice President & Chief Corporate Affairs Officer van Liberty Global Liberty Global Group
Severina Pascu Chief Financial Officer and Deputy Chief Executive Officer van Virgin Media Liberty Global Group

CM: Chairman
De heer Bart van Sprundel, Director Legal Affairs van de Vennootschap, treedt op als secretaris van de raad van bestuur en zijn comités.