Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 
 
 

Wij verbinden ons ertoe om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren op een eerlijke, verantwoorde en transparante manier. Wij hanteren daarvoor de hoogste standaarden voor corporate governance en werken actief met onze stakeholders samen om aan hun verwachtingen met betrekking tot onze sociale, economische en milieu-impact te beantwoorden.

 
 

Wat wij doen

Wij werken open en transparant, rekening houdend met de verwachtingen van al onze stakeholders op het vlak van de sociale, economische en ecologische impact.

De VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wij omarmen

 
 

1. Onze ecologische voetafdruk beperken

Wij willen Telenet als bedrijf doen groeien maar tegelijk ook onze milieu-impact beperken. Wij focussen hierbij op drie grote prioriteiten: energie-efficiëntie verbeteren, uitstoot van broeikasgassen verminderen, het gebruik van materialen beperken en afvalstromen verminderen.

 
 
 
 

100 %

Telenet gebruikt 100 procent groene stroom in zijn eigen gebouwen.

330

In 2017 vermeden wij meer dan 330 ton afval door gebruikte decoders en modems te recyclen en te herwaarderen.

Elektriciteitsverbruik in onze eigen gebouwen en gehuurde panden

Telenet gebruikt 100 procent groene stroom in zijn eigen gebouwen. Wij kiezen voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen. De gebouwen die wij huren gebruiken niet allemaal groene stroom. Wij zullen de komende jaren verdere oplossingen zoeken om – waar mogelijk - grijze stroom om te zetten in groene stroom.

Energie-efficiëntie van onze netwerkinfrastructuur

Wij bereiken belangrijke besparingen door te investeren in onze netwerken en door oude apparatuur te vervangen door efficiëntere toestellen. De energie-efficiëntie van de technische stations van het vaste netwerk van Telenet en van de datacenters van Telenet en BASE wordt permanent gemeten, wat een snellere bijstelling en optimalisatie van de systemen en processen mogelijk maakt.

Energie-efficiëntie van de datacenters

Telenet onderschrijft de Europese gedragscode voor datacenters. Om de Power Usage Efficiency-waarden te verbeteren, investeren wij in ledtechnologie, alternerende puls voor de klimaatkasten en turbocompressoren voor de koelgroepen. Wij vervangen ook oude koelapparatuur en verhogen het gebruik van het serverpark.

Schone voertuigen & mobiliteitsalternatieven voor bedrijfswagens

Wij investeren in structurele initiatieven om de CO2 uitstoot van alle personenwagens te verminderen. Zo kunnen onze medewerkers een bedrijfswagen combineren met een treinabonnement. Of zij kiezen voor een kleinere leasewagen met een lagere CO2-uitstoot en een vergoeding voor het ongebruikte budget. Zij kunnen ook volledig afzien van een bedrijfswagen, in ruil voor een vergoeding.

Materiaal hergebruiken

Een groot deel van de decoders en modems van Telenet wordt gerecycledTelenet werkt samen met de sociale onderneming Vlotter in Boom (Vlaanderen) aan een reverse logistics -oplossing. Wanneer klanten een nieuwe handset kopen in een Telenet of BASE verkooppunt, hebben ze de mogelijkheid om hun oude toestellen in te leveren

Afval correct verwerken

Wij moedigen rationeel papiergebruik in onze kantoren aan en kiezen voor slimme, milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen. Daarnaast opteren wij ook voor digitale oplossingen in de administratie, zoals digitale facturen, electronische maaltijdcheques en loonbrieven. Normaal wordt het afval dat wij zelf produceren gerecycled of definitief verwijderd met energie-recuperatie (bijvoorbeeld door verbranding). Elektronisch afval wordt afzonderlijk verwerkt. waarbij 95 procent van de materialen uit deze toestellen gerecycled wordt tot herbruikbare grondstoffen of energie.

 
 
 

Reverse logistics op maat

Telenet recycleert elk jaar meer dan 220.000 decoders en modems die de eindklanten bij de Telenet Centers hebben ingeleverd of die door de technici van Telenet vervangen zijn.

 

Sinds 2007 werken wij samen met het bedrijf Vlotter (IMSIR) in Boom, dat mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt jobkansen aanbiedt. 

 
 
 
 

2. Onze waardeketen op een verantwoordelijke manier beheren

De producten en diensten die wij afnemen van onze leveranciers hebben net zozeer een ethische, ecologische en sociale impact als onze eigen producten en diensten. Wij belonen de leveranciers die streven naar duurzaam ondernemen en stimuleren de anderen om zichzelf op dat vlak te verbeteren.

 
 
 
 

100

In 2017 werd een EcoVadis-risicoanalyse uitgevoerd van 100 leveranciers van Telenet.

64

In 2016, behield Telenet zijn Gold EcoVadis CSR Rating voor een periode van 3 jaar met een score van 64 punten.

Telenet Leveranciersbeleid

Leveranciers en onderaannemers moeten voldoen aan de fundamentele gebieden van de ILO-conventie (International Labour Organization) over verbod op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en vrijheid van vereniging. Het Telenet leveranciersbeleid dekt alle arbeidsnormen inclusief gezondheid en veiligheid, arbeidstijden, lonen. Het is publiek beschikbaar en geïntegreerd in zijn inkoopproces.

 

Telenet neemt volgende acties om het beleid te handhaven: 

 • zijn beleid communiceren naar zijn leveranciers wereldwijd. Alle leverancierscontracten bevatten een clausule met betrekking tot arbeidsnormen. 
 • de leveranciers controleren voor de naleving van zijn beleid 
 • regelmatig de supply chain doorlichten en op verdenking van een overtreding, zal een formele audit worden uitgevoerd. 
 • procedures voorzien voor leveranciers die het beleid niet naleven. Telenet zal leveranciers helpen om corrigerende maatregelen te nemen.

Principes rond Verantwoord Inkopen en Supply Chain

Onze leveranciers moeten zich te houden aan de Principes rond Verantwoord Inkopen en Supply Chain van ons moederbedrijf Liberty Global. Deze principes omvatten internationale arbeidsnormen zoals de International Labour Organization Core Conventions, het VN-verdrag inzake de rechten van de mens, omkoping en corruptie, gezondheid, veiligheid, en milieu.

Selectiecriteria voor leveranciers

Onze leveranciers moeten bij elke offerte informatie verstrekken over:

 • het sociale beleid op de werkvloer
 • de naleving van de wetgeving en regels inzake kinderarbeid
 • hun inzet voor een efficiënt transport
 • de ecologische inspanningen bij de bedrijfsvoering

 

Bij de selectie van een leverancier krijgen deze criteria een relatief groot gewicht, naast de prijs en kwaliteit van de te leveren goederen of diensten. Wanneer het contract rond is, nemen wij er de veiligheids- en milieuspecificaties heel precies in op: richtlijnen rond apparatuur en grondstoffen, specificaties over energieverbruik en verpakking, afval en recycling.

Gedragscode voor leveranciers

Wij verwachten ook dat alle leveranciers onze Gedragscode en ons Anti-corruptiebeleid onderschrijven. Dit beleid verzekert dat er geen belangenconflict bestaat tussen de leveranciers en hun vertegenwoordigers enerzijds, en Telenet en met Telenet verbonden personen anderzijds.

 

De Gedragscode behandelt de volgende thema’s:

 • milieunormen voor de activiteiten, producten en diensten van de leverancier
 • fundamentele mensenrechten (zoals verbod op dwangarbeid en kinderarbeid)
 • werkomstandigheden (zoals werktijd en ontslagregeling)
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • bedrijfsethiek (zoals anti-corruptie)

Initiatieven om leveranciers aan te moedigen hun duurzaamheid te verbeteren

Met de volgende initiatieven moedigen wij de leveranciers voortdurend aan om hun duurzaamheid te verbeteren:

 • ontwikkeling van een leveranciershandleiding, die elke nieuwe leverancier ontvangt
 • uitwerking van een kwaliteitshandboek met de warehousepartner
 • organisatie van een jaarlijkse ‘dag van de aannemers’, met een prijs voor de beste aannemer
 • opleiding van nieuwe medewerkers van installatiebedrijven in klantvriendelijkheid en technische aspecten
 • opname van een bonus/ malusclausule in het contract met kritieke leveranciers

Beoordeling van duurzaamheidsprestaties van leveranciers

Met het oog op een efficiënt beheer van onze toeleveringsketen hebben wij een proces geformaliseerd voor de identificatie van kritieke leveranciers aan de hand van de Kraljic-matrix, met een classificatie in 4 grote categorieën: hefboomproducten (15 procent van de leveranciers), strategische producten (5 procent van de leveranciers), knelpuntproducten (5 procent van de leveranciers) en niet-kritieke/ routine producten (75 procent van de leveranciers).

 

Telenet gebruikt ook de dynamische scorekaart van EcoVadis om de ethische, ecologische en sociale risico’s van zijn leveranciers te meten. Wij gebruiken dit systeem om de prestaties van onze leveranciers te vergelijken en te benchmarken. Wij controleren onze leveranciers regelmatig en gaan bij een vermoeden van een inbreuk over tot een formele audit. Bij niet-naleving van de MVOprincipes helpen wij de leverancier eerst om corrigerende maatregelen te nemen. Wanneer er geen overeenstemming wordt gevonden over een aanvaardbaar herstelplan, kan de zakelijke relatie beëindigd worden.

 
 
 

3. Goed bestuur en transparante bedrijfsvoering verzekeren

Wij hanteren een reeks interne gedragscodes en externe economische, maatschappelijke en milieucharters, principes en initiatieven. Wij verzekeren de naleving van de mensenrechten in onze volledige waardeketen door onze medewerkers, klanten en leveranciers de hoogste normen op te leggen.

 
 
 
 

Wij passen de principes van de UN Global Compact Principles toe en wij omarmen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Stakeholder Engagement
Charter

Ons Stakeholder Engagement Charter verzekert

duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders.

Engagement naar externe principes en charters

Wij onderschrijven de principes van het United Nations Global Compact als richtlijn voor onze strategie, onze bedrijfscultuur en de duurzaamheid van onze dagelijkse werking. Wij hebben ons formeel verbonden tot deze tien principes met betrekking tot de mensenrechten, het milieu en de strijd tegen corruptie. Telenet is een actief lid van de UN Global Compact Children Rights and Business Practices Commission. Wij omarmen bovendien ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 17 internationaal overeengekomen doelen voor de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij en economie.

Engagement naar interne gedragscodes

Wij monitoren alle aspecten van onze werking aan de hand van verscheidene interne gedragscodes. Onze Gedragscode is ondertekend door de Raad van bestuur, het senior leadership en alle Telenet medewerkers. De code omvat een aantal zakelijke beleidsprincipes en heeft betrekking op thema’s als gelijke kansen, eerlijke mededinging en corruptiebestrijding, vertrouwelijkheid van informatie en bescherming van privacy, correcte boekhouding, belangenconflicten, handel met voorkennis en zakelijke integriteit, bescherming van veiligheid, gezondheid en milieu, en een regeling voor klokkenluiders.

 

Daarnaast zijn er bijzondere gedragscodes voor corruptiebestrijding en omkoping, mededingingskwesties en privacy waar alle personeelsleden zich aan moeten houden. Via opleidingen en informatiesessies worden de medewerkers regelmatig op de hoogte gehouden van deze gedragscodes. Inbreuken kunnen anoniem worden gemeld.

 

 

Het anti-corruptiebeleid van Telenet ligt in lijn met de internationale bepalingen, de Belgische wetgeving en het beleid van Liberty Global. Het anti-corruptiebeleid is goedgekeurd door de Raad van bestuur en het Auditcomité. Het wordt uitgebreid gecommuniceerd naar alle medewerkers en agenten, aannemers en leveranciers. Het beleid wordt verder verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden en praktische richtlijnen. Het bevat een verbod op het geven en aannemen van steekpenningen, een beperking op het geven en aannemen van geschenken, een aansporing tot het in acht nemen van de geldende wet- en regelgeving, en de verplichting van transparantie over politieke donaties.  

Stakeholder Engagement Charter

Wij willen in alle opzichten een verantwoordelijke onderneming zijn die rekening houdt met de ruimere impact van onze activiteiten en beslissingen op de gemeenschap waarin wij actief zijn. Wij zullen via raadpleging en dialoog blijven samenwerken met de stakeholders, met inbegrip van beleidsmakers. In dit perspectief hebben wij een charter voor ons engagement met de stakeholders opgesteld met een aantal principes die ons in staat stellen om op een open en transparante manier duurzame vertrouwensrelaties met onze stakeholders te ontwikkelen.

Ethische code voor advertenties en promotionele activiteiten

De hoge ethische normen die Telenet zichzelf oplegt, zijn ook van toepassing op zijn advertenties en reclamecampagnes. Telenet handelt volgens de regels van de JEP – de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. De JEP is een zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België en waakt over het correcte en eerlijke karakter van reclameboodschappen. De beslissingen van de JEP hebben de waarde van een advies. Deze adviezen worden gepubliceerd op de JEP-website. Telenet volgt deze adviezen in de mate van het mogelijke op. 

Vrije meningsuiting

Als vooraanstaande aanbieder van internetdiensten hebben wij een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Ons algemene principe: wij beperken die op geen enkele manier, tenzij een gemachtigde autoriteit ons daarom vraagt. Samen met andere Belgische internetproviders sloten wij een protocol af met de Belgische Kansspelcommissie, waarbij wij in samenwerking met de Federale en Regionale Computer Crime Unit maatregelen nemen tegen websites die illegale kansspelen aanbieden. Ook de rechterlijke macht kan ons vorderen om websites te blokkeren die de auteursrechten schenden of illegaal pornografisch materiaal verspreiden.

 

Tot slot zijn wij een vooraanstaand lid van de Belgische vereniging van aanbieders van internetdiensten (ISPA) en volgen wij hun gedragscode om – in samenwerking met Child Focus – kindermisbruik via chattoepassingen en websites te voorkomen en te bestrijden.

 
 
 

Amazing customer experience

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze klanten.

 
 

Goede
werkplek

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze medewerkers.

 
 

Digitale
samenleving

Alles wat je moet weten over ons engagement naar de samenleving en lokale gemeenschappen.

 
 
 
 

Download ons ‘Duurzaamheidsverslag 2017’

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.