Telenet.be

Overzicht winkelmandje

{{monthlyTitle}}

{{oneTimeTitle}}

Bestelling afwerken

 
 
 
 

GOEDE WERKPLEK

 
 
 
 

Als werkgever wil Telenet een partner met passie zijn die sterke werkprestaties en persoonlijke groei stimuleert in een voortdurend veranderende werkomgeving. Wij kiezen voor een personeelsbeleid dat talent en maximale betrokkenheid versterkt. En wij zien erop toe dat iedereen zich goed voelt op het werk.

 
 

Wat wij doen

Wij willen dat al onze medewerkers trots zijn om voor ons bedrijf te werken en echte ambassadeurs worden. Wij willen hen versterken, inspireren en activeren zodat ze succesvol worden.

De VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wij omarmen

 
 

1. Het beste talent aantrekken en behouden

Als groot, dynamisch bedrijf heeft Telenet steeds een divers aanbod aan openstaande vacatures. Wij willen mensen met verschillende achtergronden aantrekken – met een brede waaier van skills en professionele ervaringen. Telenet is ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand bijdraagt tot meer creativiteit, een betere dienstverlening en betere bedrijfsresultaten.

 
 
 
 

Young Graduate Program

Het Young Graduate programma is een tweejarig opleidingsprogramma voor pas afgestudeerde masterstudenten. Tijdens die periode volgen ze een aantal gerichte opleidingen in kerncompetenties als innovatie, leiderschap en klantgerichtheid. De deelnemers aan het opleidingsprogramma krijgen via presentatie- en pitchsessies ook de kans om hun competenties te tonen aan het Senior Leadership Team.

Luna: "Na te zijn afgestudeerd als master in Communicatiewetenschappen aarzelde ik tussen het blijven studeren of het starten van een carrière. Op een jobbeurs van de KULeuven vertelde een recruiter van Telenet me over het Young Grad-programma. Het idee sprak me zo aan dat ik besloot me kandidaat te stellen. Het selectieproces verliep soepel en ik begon in september aan mijn tweejarige traject. Spannend!"

Diversiteit in talent management en rekrutering

Samenwerking met VDAB, Actiris, en Syntra

Wij hanteren een inclusief HR-beleid en geven jongeren die met de juiste motivatie en attitude op zoek zijn naar nieuwe kansen, graag een eerste werkervaring. Wij werken samen met VDAB en Actiris voor selectie en rekrutering; wij organiseren opleidingen bij Syntra en wij coachen jonge werknermers met weinig ervaring om hun competenties  ‘on the job’ te verbeteren.  

 

LinkedIn Recruiter Certification
Telenet was het eerste Belgische bedrijf dat door LinkedIn gecertifieerd werd.  Na een intensieve ‘LinkedIn Recruiter Certification Program’ training werd het volledige Telenet rekruteringsteam gecertifieerd als LinkedIn recruiter.

 

Taal vormt geen barrière

Het verhaal van onze collega Jeoffrey Grambras uit Charleroi toont aan dat Telenet een echt Belgisch bedrijf is. “Het is fijn te zien hoe wij hier allemaal vlot samenwerken: Vlamingen, Walen, Brusselaars, samen met nog een heel wat andere nationaliteiten.”

Verschilmakers

Werknemers? Medewerkers? Nee, bij Telenet werken Verschilmakers. Mensen die het verschil kunnen en durven maken. Voor jou, voor ons, voor zichzelf. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat ze doen en vooral hoe ze dat doen, vertellen Stijn, Sabrina, Tawfik en Nina je zelf.

Diversiteit in talent management

‘Anders zijn' maakt echt het verschil. Want een werkvloer met diverse profielen leidt tot nieuwe inzichten, bevordert innovatie en heeft een positieve impact op de prestaties en resultaten van een bedrijf.”

 
 
 
 

2. Talentontwikkeling stimuleren

Wij geven iedere medewerker de kans om actief te werken aan zijn of haar individuele ontwikkeling. Wij ontwikkelen en updaten onze trainingsprogramma’s en meetinstrumenten op regelmatige basis. De individuele talentprogramma’s zijn gelinkt aan een competentiemodel en omvatten zowel technische als niet-technische opleidingen.

 
 
 
 

Ontwikkelingsprogramma’s op maat


Telenet werkt hard om het talent van zijn medewerkers te ontwikkelen en te versterken via verschillende talentprogramma’s en trainingsinitiatieven. Wij geloven sterk in het potentieel van onze  medewerkers, en daarom zijn wij grote voorstander van ontwikkelingsprogramma’s op maat. Zo kunnen onze medewerkers zich volledig ontplooien binnen Telenet.

ONZE BELANGRIJKSTE COMPETENTIES

Bij Telenet delen we drie belangrijke competenties:

  • -Leervaardigheid: Wij leren uit ervaring. Wij hebben een open, kritische en positieve ingesteldheid en zijn nieuwsgierig en gemotiveerd om het steeds beter te doen.
  • -Veerkracht: Wij voelen ons comfortabel buiten onze comfortzone. Wij staan stevig in onze schoenen en houden het hoofd koel in een snel veranderende en complexe businessomgeving.  
  • -Being servant: Wij helpen elkaar om als team te schitteren. Wij ondersteunen elkaar om onze autonomie en groei te maximaliseren en om beter verbonden te blijven zodat we allemaal op ons beste niveau kunnen presteren.  
 
 
 

3. Het engagement van onze medewerkers verhogen via interne communicatie en bedrijfscultuur

Telenet spoort zijn medewerkers aan om actief betrokken te zijn en zich te engageren. Want daar worden onze producten en diensten – en dus ook onze klanten – beter van. Het engagement van onze medewerkers vertaalt zich in een bedrijfscultuur die door alle medewerkers omarmd wordt.  

 
 
 
 

Engagement van de medewerkers


Om de twee jaar meet Telenet de betrokkenheid van werknemers met een enquête, waarvan de resultaten steeds boven het Belgische gemiddelde liggen. De resultaten tonen niet alleen onze sterktes, maar belichten ook de belangrijkste aandachtspunten.


Om een vinger aan de pols te houden en het engagement op permanente wijze te meten, voert Telenet op kwartaalsbasis ook korte Mood-bevragingen uit.

Maatschappelijk engagement stimuleren

 

Maatschappelijke projecten ondersteunen is meer dan een traditie bij Telenet: het is een reëel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Elke Telenet-medewerker mag daarom jaarlijks twee dagen betaald vrijwilligerswerk doen in een van de projecten die Telenet structureel ondersteunt. Telenet medewerkers lopen, fietsen en sporten voor het goede doel door deel te nemen aan evenementen zoals de 20KM van Brussel, de Antwerp 10 Miles of de 1000KM voor Kom op tegen Kanker.

Interne communicatie

Wij hechten veel belang aan interne communicatie. Wij gebruiken verschillende platformen en tools om te verzekeren dat alle medewerkers volledig worden geïnformeerd. Onze interne communicatie is onderbouwd door een duidelijke bedrijfsmissie, sterke waarden en een inspirerend corporate verhaal. Zo betrekken we onze medewerkers zodat ze echte Telenet ambassadeurs worden. 

 

Maatschappelijk engagement loont

Telenet stimuleert zijn medewerkers om actief bij te dragen aan en zich te engageren voor de lokale gemeenschap. En dat loont: maatschappelijk engagement stimuleren geeft de bedrijfscultuur een echte boost!

 
 
 
 

Goede doelen steunen is meer dan een traditie bij Telenet: het maakt fundamenteel onderdeel uit van onze bedrijfscultuur.

 
 
 
 

4. Zorgen voor diversiteit en voor het welzijn van onze medewerkers

Als bedrijf doen wij er alles aan opdat onze medewerkers de ideale balans tussen werk- en privéleven kunnen vinden, en om ervoor te zorgen dat iedereen zijn weerbaarheid kan versterken. Telenet promoot een cultuur van inclusie en diversiteit. Iedereen moet gelijke kansen krijgen ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht, religie, geaardheid, handicap of leeftijd.  

 
 
 
 

Een duurzaam medewerkersbeleid

Sabbatjaar

Loopbaanonderbreking valt onder de wettelijke regeling van het tijdskrediet. De maximale duur bedraagt één jaar tijdens de volledige beroepsloopbaan en kan zowel een volledige schorsing als een vermindering van de arbeidsprestaties inhouden. Bij zijn terugkeer moet de medewerker dezelfde functie opnemen.

Werkgelegenheidsplan voor oudere medewerkers

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een dergelijk plan opstellen om een verhoogde participatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder te realiseren. Het programma van Telenet omvat: de bevordering van de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid, een herziene benadering van de selectie, het assessment en de rekrutering van kandidaten, bijkomende inspanningen voor competentietraining, bijzondere initiatieven voor loopbaanontwikkeling en coaching, de bevordering van de interne mobiliteit en de erkenning van verworven competenties.

 

Outplacement

Telenet biedt werknemers een geheel van begeleidende diensten en adviezen aan om hen in staat te stellen zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Outplacement is wettelijk geregeld.

Overleg met sociale partners


De ondernemingsraad (OR)
heeft een gelijke vertegenwoordiging en bestaat uit hetzelfde aantal werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De raad is betrokken bij het sociale, economische en financiële beleid van het bedrijf. Rapporten van de OR zijn, zoals wettelijk verplicht, voor alle werknemers gepubliceerd.

 

De Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn een adviesorgaan dat alle werknemers vertegenwoordigt en gelijk is samengesteld. Het omvat zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers, de arbeidsgeneesheer en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het CPBW is actief betrokken bij het gezondheidsbeleid voor werknemers bij de uitvoering van hun werk, het wereldwijde preventieplan en het jaarlijkse actieplan. Dit omvat de domeinen arbeidsveiligheid, gezondheidstoezicht, ergonomie, hygiëne, werkplekinrichting, de psychosociale aspecten van werk, inclusief pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag, en de (leef)omgeving. Het CPBW heeft voornamelijk adviestaken rond nieuwe en veranderende technologieën, werkprocedures, het ontwerp van de werkplek, werkmiddelen, beschermingsmaatregelen, trainingen, instructies, periodieke controles, enz.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

 

De welzijnsenquête
Deze enquête wordt om de drie jaar gehouden op basis van een wetenschappelijk bewezen tool. Ze identificeert psychosociale risico’s op het werk in verband met de organisatie van het werk, de jobinhoud, de interprofessionele werkrelaties, de werkomgeving en -omstandigheden en hun impact op stress, burn-out, conflicten, ongewenst gedrag op het werk, zoals ongewenste intimiteiten, pesterij, discriminatie en geweld,  op zowel individueel als organisatieniveau.
 
Het globaal preventieplan

Dit plan bepaalt de welzijns- en milieudoelstellingen van het bedrijf voor vijf jaar, geïdentificeerd door middel van audits, risicoanalyses, jaarlijkse evacuatieoefeningen, periodieke en specifieke inspecties, de analyse van incidenten en ongevallen, de resultaten van de  welzijnsenquête, nieuwe wetten of belangrijke organisatorische  veranderingen. Dit gebeurt conform de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De vooruitgang wordt elk  jaar gemeten en de doelstellingen worden indien nodig bijgesteld en in  specifieke jaarlijkse actieplannen vertaald. De status en de resultaten van de welzijnswerking worden jaarlijks gerapporteerd aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en aan de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 
Rollen en verantwoordelijkheden
Het welzijnsbeleid wordt zowel op bedrijfs- als departementsniveau nauwgezet gevolgd. De directeurs en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de vertaling naar hun specifieke business en in het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen. Het team Safety, Health and Environment, samengesteld uit de interne preventieadviseurs, de externe milieuconsultants,  de arbeidsgeneesheren van de externe preventiedienst en andere interne en externe experts in specifieke domeinen, verstrekt advies en bijstand. Medewerkers met specifieke psychosociale problemen op het werk kunnen interne vertrouwenspersonen en externe psychosociale  preventieadviseurs raadplegen voor persoonlijk advies, doorverwijzing, bemiddeling en indien nodig verdere analyse.
 
Interne bewustwordingsinitiatieven
Alle medewerkers worden geactiveerd rond welzijn en het milieu in het algemeen en de psychosociale aspecten van het werk in het bijzonder. Het Resilience-programma is een concreet voorbeeld van de manier waarop leidinggevenden en gewone medewerkers worden voorbereid om in tijden van verandering met stress en onzekerheid om te gaan. Wij nemen ook opleidingsinitiatieven rond ‘work in flow’, assertieve communicatie, omgaan met agressie, mindfulness, probleemoplossing en emotionele intelligentie. Waar nodig verwijzen wij medewerkers individueel door naar een employee-assistanceprogramma of andere vormen van persoonlijke coaching. De administratieve medewerkers krijgen een opleidingsprogramma pc & ergonomie aangeboden. Retailmedewerkers kunnen een opleiding volgen over preventie van en omgang met agressie terwijl technici in diverse risicofuncties  een basisopleiding ontvangen in de veiligheid volgens de SCC-norm (Safety Checklist for Contractors) en een aan hun risicoactiviteiten gerelateerde specifieke veiligheidsopleiding (bv. werken op hoogte of zeer grote hoogte, hijsen en takelen, werken in de nabijheid van elektromagnetische velden).  

 
 
 

Digitale
samenleving

Alles wat je moet weten over ons engagement naar de samenleving en lokale gemeenschappen.

 
 

Amazing customer experience

Alles wat je moet weten over ons engagement naar onze klanten.
 

 
 

Verantwoordelijke bedrijfsvoering

Alles wat je moet weten over ons engagement voor een eerlijke, open en transparante dialoog met onze stakeholders.

 
 
 
 

Ons Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijks duurzaamheidsverslag biedt een uitstekende gelegenheid om te reflecteren over onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om samen met onze stakeholders na te denken over de toekomst van ons bedrijf.